Oferta dla Klientów Indywidualnych / Stan ciężki po wypadku

Ofiary wypadków, znajdujące się w stanie ciężkim, wymagają wiele uwagi i opieki. Nierzadko zmagają się one z przymusem przystosowania do nowej sytuacji związanej np. z niezdolnością do prowadzenia dotychczasowego trybu życia. Niedomaganie, niedowłady, amputacje, konieczność stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji, a także urazy psychiczne i traumy - to tylko kilka następstw, jakie mogą wystąpić.

 

DLA KOGO:

 

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wypadku doznały ciężkiego kalectwa, zachorowały na nieuleczalną lub długotrwałą (trwającą powyżej 6 miesięcy) chorobę, zapadły na choroby zagrażające życiu, uległy trwałej chorobie psychicznej, całkowicie lub trwale utraciły możliwość do pracy w zawodzie lub też doznały trwałego zniekształcenia ciała.

 

DLACZEGO MY:

 

Skutki poważnych wypadków bywają trudne do przewidzenia, a jeszcze trudniej je zaakceptować - zarówno samemu poszkodowanemu, jak i jego najbliższym. Ciężkie urazy jednego z członków rodziny paraliżują życie wszystkich jego najbliższych. Osoby będące w stanie ciężkim po wypadku wymagają wsparcia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, dlatego też ważne jest leczenie, rehabilitacja, terapie i opieka medyczna lub codzienna - doskonale wiemy, że często wiąże się to z ogromnymi kosztami. Dlatego też za cel stawiamy sobie pomoc w uzyskaniu jak najwyższych stawek z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, rekompensaty, a także renty.

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, np. :

 

  • Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub psychiczne (Kodeks cywilny, art. 445 § 1*),
  • Zwrot kosztów leczenia, w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego (Kodeks cywilny, art. 444§1**),

  • Zwrot kosztów opieki (medycznej, a także sprawowanej przez osobę bliską), a także transportu i przejazdów związanych z leczeniem,

  • Rekompensata związana z utraconym zarobkiem (Kodeks cywilny, art. 361***),

  • Renta przysługująca z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy (Kodeks cywilny, art. 444**),

  • Odszkodowanie związane z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny (Kodeks cywilny, art. 446, §3****).