Oferta dla Klientów Indywidualnych / Odszkodowanie medyczne

Odszkodowania Medyczne Za Błędy Lekarskie

 

Odszkodowania za błędy lekarskie należą się każdemu pacjentowi, który z winy zaniedbania lekarza doznał uszczerbku na zdrowiu bądź został narażony na stres i nerwy z powodu nieprawidłowej diagnozy. O swoje prawa walczyć można na dwa sposoby: jeden z nich wiedzie poprzez salę sądową, a drugi - przez komisję powołaną do orzekania o błędach medycznych. Co właściwie oznacza termin „błąd w sztuce lekarskiej”? Za błąd medyczny uznaje się każdorazowe naruszenie reguł postępowania zawodowego, które nakazują określone zachowanie lekarza wynikające z jego wiedzy, doświadczenia i praktyki. Pacjent, który stał się ofiarą podobnej sytuacji ma prawo do otrzymania zadośćuczynienia bądź odszkodowania. 

 

 
DLA KOGO

 

Najczęstszą drogę pozyskania odszkodowania jest powództwo cywilne o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienie za doznane krzywdy, przy czym można ubiegać się o nie jednocześnie. Niestety, poszkodowani nie zawsze wiedzą jak powinni w takim przypadku postąpić. Już samo złożenie pozwu może okazać się dość kłopotliwe. Do jakiego sądu trzeba się udać? Pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca siedziby placówki medycznej (najczęściej szpitala), w którym hospitalizowany był dany pacjent. Łączna suma odszkodowania musi objąć wszystkie wydatki i koszty powstałe z tytułu leczenia następstw wywołanych przez błąd lekarza. Będą to zatem koszty lekarstw, zabiegów, operacji i rehabilitacji. Co ważne, należy także uwzględnić wysokość utraconych zarobków, tj. sumy, którą pacjent mógłby w tym czasie zarobić gdyby nie konieczność leczenia.

 

To jednak nie wszystko, ponieważ dla sądu ważna jest także nasza krzywda niematerialna, a więc cierpienie, poniżenie, ból lub inne szkody psychiczne, które mogliśmy odnieść poprzez zaistniały błąd lekarski. Z tego powodu wypłacane jest zadośćuczynienie, które nie wchodzi w skład odszkodowania.  Ponadto poszkodowany pacjent może domagać się zasądzenia renty. 

 

 

DLACZEGO MY

 

 
Odszkodowania za błędy medyczne wiążą się przeważnie z wysokimi kosztami. Najpierw należy jednak zdecydować, czy kierować sprawę karną przeciwko lekarzowi, który dopuścił się błędu, czy wybrać proces cywilny, którego celem będzie wyegzekwowanie odszkodowania od firmy ubezpieczającej daną placówkę medyczną. Sprawa odszkodowania jest zatem niezwykle skomplikowana, dlatego dobrze jest zlecić ją osobom, które na co dzień mają styczność z tą tematyką. Zapraszamy do Kontaktu

 

 

RODZAJE ROSZCZEŃ, Np. :

 

  • Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub psychiczne (Kodeks cywilny, art. 445 § 1*),
  • Zwrot kosztów leczenia, w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego (Kodeks cywilny, art. 444§1**)
  • Zwrot kosztów opieki (medycznej, a także sprawowanej przez osobę bliską), a także transportu i przejazdów związanych z leczeniem
  • Rekompensata związana z utraconym zarobkiem (Kodeks cywilny, art. 361***)
  • Renta przysługująca z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy (Kodeks cywilny, art. 444**)  zadośćuczynienie - za cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby
  • Odszkodowanie związane z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny (Kodeks cywilny, art. 446, §3****)
  • Zwrot kosztów pogrzebu, które ponoszą najbliżsi, aby zapewnić zmarłemu godziwy pochówek (Kodeks cywilny, art. 446, § 1****)
  • Renta za śmierć uczestnika, ale nie sprawcy, wypadku, jeśli była ona jedynym lub głównym żywicielem rodziny (Kodeks cywilny, art. 446, § 2****)